حقوق قضائی

مقدمه:D:My DocumentsEshraqArmEshraq Arm 00 Landscape (7) (1)
علوم قضایی یکسری ابزارها و راهکارهای را

درراستای ترویج فرهنگ حاکمیت قانون، حکومت داری سالم، تربیه کادرهای مسلکی ودر نهایت تأمین نظم و عدالت اجتماعی ارائه می نماید.
طول دوره تحصیل
تحصیل در دوره لیسانس رشته حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت حقوق قضایی حداکثر ۸ سمستر(چهار سال) را احتوا می نماید. محصلین دوسال اول تحصیلی دروس عمومی و دو سال دوم تحصیلی دروس حتمی- تخصصی را سپری می نمایند. طول هر سمستر ۱۶ هفته است و زمان آموزش هر کریدت درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت(۱۰۰ دقیقه ای) است.
اهداف
• انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور
• ترویج فرهنگ حاکمیت قانون
• تربیه کادر های مسلکی (حقوقدانها، قضات، سارنوالان و وکلای مدافع)
• تأمین نظم و عدالت اجتماعی
• تنظیم روابط حقوقی واداری
• پلان راه اندازی دوره ماستری
تعداد کریدت ها
• تعداد کل کریدتهای دوره لیسانس رشته حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت قضایی ۱۴۴ کریدت به شرح زیر است:
دروس اساسی ۴۰ کریدت
دروس پوهنتون شمول ۱۰
دروس حتمی- تخصصی ۸۳ کریدت
دروس اختیاری ۱۱ کریدت
نقش و توانایی یا کارایی
• فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.
۱- قضا وسارنوالی
۲- وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
۳- تنظیم قراردادهای اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد
۴- مشاورحقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی