حقوق قضائی

مقدمه:D:My DocumentsEshraqArmEshraq Arm 00 Landscape (7) (1)
علوم قضایی یکسری ابزارها و راهکارهای را

درراستای ترویج فرهنگ حاکمیت قانون، حکومت داری سالم، تربیه کادرهای مسلکی ودر نهایت تأمین نظم و عدالت اجتماعی ارائه می نماید.
طول دوره تحصیل
تحصیل در دوره لیسانس رشته حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت حقوق قضایی حداکثر 8 سمستر(چهار سال) را احتوا می نماید. محصلین دوسال اول تحصیلی دروس عمومی و دو سال دوم تحصیلی دروس حتمی- تخصصی را سپری می نمایند. طول هر سمستر 16 هفته است و زمان آموزش هر کریدت درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت(100 دقیقه ای) است.
اهداف
• انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور
• ترویج فرهنگ حاکمیت قانون
• تربیه کادر های مسلکی (حقوقدانها، قضات، سارنوالان و وکلای مدافع)
• تأمین نظم و عدالت اجتماعی
• تنظیم روابط حقوقی واداری
• پلان راه اندازی دوره ماستری
تعداد کریدت ها
• تعداد کل کریدتهای دوره لیسانس رشته حقوق و علوم سیاسی دیپارتمنت قضایی 144 کریدت به شرح زیر است:
دروس اساسی 40 کریدت
دروس پوهنتون شمول 10
دروس حتمی- تخصصی 83 کریدت
دروس اختیاری 11 کریدت
نقش و توانایی یا کارایی
• فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.
1- قضا وسارنوالی
2- وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)
3- تنظیم قراردادهای اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد
4- مشاورحقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی