برنامه راهبردی دانشگاه

لایحه نظم و دسپلین

فصل اول

تخلفات بزرگ

ماده اول

ماده اول: رشوه ستانی، اختلاس، تجاوز جنسی، استفاده نامشروع از موقف، دزدی و دیگر اعمال جرمی، اعمالی اند که برعلاوه ی سپردن آن به مرجع عدلی و قضایی کشور، می توانند که باعث اخراج موقتی و یا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردند.

ماده دوم:

تصویب مجازات در مورد تخلفات ذکر شده در فوق، از طرف شورای علمی موسسه ی تحصیلی مربوطه صورت میگیرد که آیا اخراج موقتی باشد یا دایمی

فصل دوم

سلوک های ضد اجتماعی شامل موارد زیر می باشد:

 1. تعرض شخصی، ادیت جنسی، هتاکی، آسیب رسانیدن به ملکیت و دارایی های عامه و اختلال مراسم و برنامه های علمی – اجتماعی و فرهنگی .

 2. تخطی از طرزالعمل، لوایح، قوانین و مقررات پوهنتون ها، مانند مقررهی لیلیه ها، لایحه امتحانات و یا استفاده بدون مجوز از امکانات و وسایل نهادهای تحصیلی.

 3. اختلال وبرهم زدن تدریس، تحقیق، مدیریت و نظم اداری.

 4. تهدید و آوردن فشار به دیگران و یا هر عملی که باعث به خطر انداختن سلامت فزیکی و روانی، امنیت شخصی و دیگران در پوهنتون ها و نهادهای تحصیلی گردد.

 5. دامن زدن به تعصبات قومی، زبانی و فرقه یی.

 6. فروش، استفاده و یا حمل ونقل مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا هر چیز نشه آور و خطرناک، قمار و بازی های غیرقانونی در محیط پوهنتون های و لیلیه ها.

 7. داشتن، فروش، حمل و نقل و پخش هرنوع سلاح، مواد آتش زا، انفجاری و یا داشتن هرچیزی که بتواند به حیث اسلحه به کار رود و با هر چیز خطرناک که قانونا ممنوع اعلان شده باشد، در محیط پوهنتون ها، نهادهای تحصیلی و ادارت.

 8. اعمال اخلال گرانه و سرپیچی از رهنمودهای قانونی مسوولین پوهنتون ها در اجرای وظایف.

 9. سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستورهای مسوولین امنیتی و بی پروایی در رانندگی و توقف در جایگاه های غیرمجاز در محیط پوهنتون ها

ماده چهارم’

متخلف حسب احوال در ماده سوم این لایحه با ملاحظه جدی بودن تخلف و تکرار قرار ذیل تادیب می گردد:

توصیه، اخطار، تنزیل موقف، تبدیلی و اخراج از تحصیل و وظیفه به تصویب شورای علمی موسسه.

فصل سوم

تخلفات اکادمیکی

ماده پنجم:

 1. سو استفاده از آثار علمی و فکری مولفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به نام خود در تهیه وظایف خانگی، نوشتن مقالات، مونوگراف ها، رساله ها، تیزسهای ماستری و دکتورا و یا تالیفات کتب درسی و تهیه مواد درسی.

 2. استعمال نظریات، مفکوره ها و تجارب دیگران بدون استیذان مولف و یا بدون معرفی منبع و یا ماخذ و استعمال آن با تغییر جملات و یا عبارت دیگر.

 3. ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی ازنتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شده اکادمیک.

 4. هر نوع ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل و یا تبدیل نمرات مضامین ( کم کردن یا اضافه کردن قصدی)، ساخته کاری در امضاء مسولین موسسات تحصیلی، و سایر اعمالی که غرض کسب امتیاز و استفاده نامشروع به کار می روند.

 5. جعل اسناد، اغفال، تقلب و فریب کاری اسناد و یا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارک و وسایل پوهنتون به قصد سوء استفاده.

 6. هز نوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله سوالات با دیگران، قبل و یا در جریان امتحان و یا انتقال سری و پنهانی وسایل تخنیکی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دیگر، تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

 7. حضور در امتحان به عوض شخص دیگر و یا اجازه دادن به شخص دیگر تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد.

 8. استفاده غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلوماتی که صرف مربوط به موسسه و یا شخص معین می گردد.

 9. سو استفاده از امکانات و وسایل تکنولوژی معلوماتی مربوط به فاکولته ها، ادارات و پوهنتون ها از قبیل دسترسی به سایت های مبتذل و مغایر شوونات اسلامی و فرهنگی و یا ایجاد و اشاعه آنها.

ماده ششم:

از آنجایی که خلاف رفتاری های اکادمیک باعث خدشه دار شدن ارزش های اکادمیک و مسلکی می گردند و ظوابط علمی مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شک و تردید قرارا می دهند، برخورد جدی با چنین موارد یکی از تعهدات انصراف ناپذیر هر موسسه تحصیلی به شمار می رود.

مجازات مربوط به تخلفات اکادمیک مندرج ماده پنجم این لایحه که شامل از سرگیری  پروژه، توصیه، اخطار، تبدیلی، تعلیق، محرومیت و حتی اخراج می گردد، در شورای علمی هر فاکتولته و یا شورای علمی موسسه تحصیلی مربوطه مطرح و تصویب می گردد.

ماده هفتم:

فیصله نهایی مرجع تصمیم گیرنده رسما به اطلاع متهم علیه رسانیده می شود. عریضه تجدید نظر درباره فیصله مذکور از تاریخ صدور تا آخر روزدهم به دفتر ریس موسسه مربوطه و یا دفتر وزیر تحصیلات عالی داده می شود.

ماده هشتم:

تخلفات، تخطی ها و جرایمی که در این لایحه اقامه نشده است، حسب صوابدید وزیر تحصیلات علای به شورای رهبری و یا شورای عالی این وزارت مطرح و تصامیم مقتضی اتخاذ می گردد.

ماده نهم:

تصاویب مندرج مواد دوم، چهارم، ششم و هشتم این لایحه پس از منظوری وزیر تحصیلات عالی تطبیق می گردد.

ماده دهم:

این لایحه در سه فصل و ده ماده پس از منظوری وزی تحصیلات عالی نافذ می باشد این لایحه به اثر حکم شماره 4559 مورخ 17/12/1387 وزیر تحصیلات عالی نافذ گردیده است.