«ادا» انجمن دانشجویان موسسه اشراق

جهت تقويت روحيه و بنيه علمي دانشجويان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعاليت‌هاي جمعي علمي، پژوهشي، فرهنگی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌ دانش جویان اشراق تشکیل و هیات مدیره آن در جلسه شورای مرکزی کاندید و با اکثریت آراء به تاریخ ۶/۷/۹۳ به ترتیب ذیل انتخاب شدند: ۱- آقای حجت الله احمدی، محصل سمستر هشتم انجنیری ،بعنوان ( معاون انجمن) ۲- آقای محمد معشوق اخوان، محصل سمستر هشتم اقتصاد ، بعنوان ( دبیر انجمن) ۳- خانم سمیه بهبودی، محصل سمستر هشتم روانشناسی، بعنوان( منشی انجمن)