دسته: اعلان بست

اعلان بست کدر علمی

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در سمستر بهاری ۱۳۹۸ در رشته های ذیل  کدر علمی جدید جذب می نماید. دانشکده روانشناسی علاقه مندان میتوانند اسناد و خلص سوانح خویش را از…

اعلان بست کدر علمی

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در سمستر بهاری ۱۳۹۶ در رشته های ذیل  کدر علمی جدید جذب می نماید. دانشکده زبان و ادبیات، دیپارتمنت مترجمی زبان انگلیسی علاقه مندان میتوانند اسناد…

اعلان بست کدر علمی

مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در سمستر خزانی 1394 در رشته های ذیل  کدر علمی جدید جذب می نماید. دانشکده زبان و ادبیات، دیپارتمنت مترجمی زبان انگلیسی علاقه مندان میتوانند اسناد…