بیوگرافی رئیس دانشگاه

ریاست دانشگاه اشراق

داکتر مهدی حیدرپور / دکترای رشته حقوق

ریاست دانشگاه اشراق از 1400 تا اکنون جریان دارد…

بیوگرافی و رزومه