برچسب: ورزش

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب USFA

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب USFA این جلسه باحضور داشت نمایندگان فرهنگی ورزشی پوهنتونها و…