دانشگاه در یک نگاه

                       درب ورودی موسسه تحصیلات عالی اشراق

 

                                           سالون طبقه دوم(بخش اداری)

                            رئیس دانشگاه (داکتر احمد سعید عبداللهی)

 

                             معاون علمی ( ماستر یلدا هومان)

 

               معاون فرهنگی و پژوهشی ( ماستر محمد هادی افشار)

 

 

                                 روابط عمومی ( انجنیر سعید احمد علیزاده)

 

                         رئیس دانشکده انجینری ( ماستر حیدری)

                      همکار اجرایی دانشکده (انجنیر شعیب احمدی)

                      رئیس دانشکده شرعیات( ماستر انسیه حسینی)

                             همکار اجرایی دانشکده ( الیاس قربانی)

               رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت ( ماستر مصطفی عباسی)

                                    همکار اجرایی دانشکده (جواد امینی)

              همکار دانشکده حقوق و علوم سیاسی ( خانم بختیاری)

 

                  سرپرست دانشکده ادبیات انگلیسی ( ماستر خانم هاشمی)

 

                                        مدیر محاسبه ( رضا قربانی)

                                   مدیر کتابخانه ( اسماعیل محمدی)

                                           سالون کتابخانه دانشگاه

 

 

                                                 نیروهای امنیتی دانشگاه

                                                فضای سبز