هیات امناء دانشگاه

هیأت امناء:

عالی ترین مرجع تصمیم گیرنده در امور موسسه عبارتند از:

رئیس هیئت موسسان، حجت ­الاسلام حاج آقای روحانی و رئیس موسسه تحصیلات عالی خصوصی اشراق داکتر احمد سعید عبداللهی و نیز سه تن استاد دانشگاه پوهاند علی ­اصغر پیمان، استاد داکتر فرید و استاد فرهنگ و دو تن از بخش اقتصاد خصوصی و خیر الحاج لطیف قناویزی و سید محسن تاجدار و نماینده محصلین جناب حاج وحیداحمد علیزاده می­باشند.