قضایی و حارنوالی

رشته قضایی-سارنوالی

علوم قضایی یکسری ابزارها و راهکارهای را در راستای  ترویج فرهنگ حاکمیت قانون، حکومت داری سالم، تربیه کادرهای مسلکی ودر نهایت  تأمین نظم و عدالت اجتماعی ارائه می نماید. تحصیل در دیپارتمنت حقوق قضایی حداکثر ۸ سمستر(چهار سال) را احتوا می نماید. محصلین دوسال اول تحصیلی دروس عمومی و دو سال دوم تحصیلی دروس حتمی- تخصصی را سپری می نمایند. طول هر سمستر ۱۶ هفته است و زمان آموزش هر کریدت درس از نوع نظری هفته ای یک ساعت(۱۰۰ دقیقه ای) است.

نقش و توانایی یا کارایی

  • فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند.

۱- قضا وحارنوالی

۲- وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)

۳- تنظیم قراردادهای اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد

۴- مشاورحقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی