قضایی و حارنوالی

دیپارتمنت قضایی و حارنوالی

علوم قضایی یکسری ابزارها و راهکارهای را درراستای ترویج فرهنگ حاکمیت قانون، حکومت داری سالم، تربیه کادرهای مسلکی ودر نهایت  تأمین نظم و عدالت اجتماعی ارائه می نماید.

اهداف:

  1. انکشاف توانائی های علمی و مسلکی نسل جوان کشور
  2. ترویج فرهنگ حاکمیت قانون
  3. تربیه کادر های مسلکی (حقوقدانها، قضات، حارنوالان و وکلای مدافع)
  4. تأمین نظم و عدالت اجتماعی
  5. تنظیم روابط حقوقی واداری
  6. پلان راه اندازی دوره ماستری

توانمندیهای فارغان:

فارغ التحصیلان این دانشکده با جمع شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:

1- قضا وحارنوالی؛

2 – وکالت دعاوی خصوصی و دولتی (داخلی و خارجی)؛

3- تنظیم قراردادهای اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی که تخصص لازم دارد؛

4- مشاورحقوقی (کارشناس حقوقی ) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و غیر دولتی ؛