• جلسه انس با کارمندان

  • کارگاه آموزشی “رفتار حرکتی” در دانشگاه الزهرا

  • کارگاه آموزشی “رفتار حرکتی” در دانشگاه الزهرا

  • تفاهمنامه دانشگاه اشراق با دانشگاه الزهرا تهران

  • تفاهمنامه دانشگاه اشراق با دانشگاه الزهرا تهران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

افغانستان ، هرات ، جاده مسجد الرضا روبرو مسجد الرضا

دانشگاه های معتبر جهان

 
uni1
uni2
uni3
uni4
uni5
uni6
princeton
borakli
columbia
ca
masachoset
uni6-copy
washington
sa