• جلسه انس با کارمندان

  • کارگاه آموزشی “رفتار حرکتی” در دانشگاه الزهرا

  • کارگاه آموزشی “رفتار حرکتی” در دانشگاه الزهرا

  • تفاهمنامه دانشگاه اشراق با دانشگاه الزهرا تهران

  • تفاهمنامه دانشگاه اشراق با دانشگاه الزهرا تهران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

  • تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با دفتر اندیشه وران

افغانستان ، هرات ، جاده مسجد الرضا روبرو مسجد الرضا

دانشگاه های معتبر جهان