علوم سیاسی

نظر به اهداف و رسالت موسسه تحصیلات عالی اشراقD:My DocumentsEshraqArmEshraq Arm 00 Landscape (7) (1)

دانشکدة حقوق و علوم سیاسی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این دانشکده هم اکنون دو دیپارتمنت حقوق قضایی و علوم سیاسی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند.

دوره لیسانس در این دانشکده هشت سمستر تحصیلی (چهار سال) را احتوا می نماید. دانشجویان دو سال اول دروس عمومی و دوسال آخر بعد از انتخاب رشته، حقوق قضایی یا علوم سیاسی دروس مربوطه را سپری می نمایند.

این دانشکده بعنوان یک نهاد تحصیلی در راستای تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، كارشناسی حقوق وهمچنین تربیه کادر های مسلکی (دیپلمات،مدیران سیاسی، کارورزان وزارت خارجه) انجام وظیفه می نماید.

این دانشکده فعلاً دارای رئیس، دیپارتمنت های حقوق قضایی و علوم سیاسی و مدیریت تدریسی است که طبق لوایح به وظایف محوله مشغولند.

اعضای کادر علمی دانشکده

دروس در این دانشکده توسط 10 عضو کادر مجرب دارای مدرک ماستری از رشته های حقوق جزا و جرم شناسی، علوم سیاسی و حقوق بین الملل ارائه می گردد.