لوایح و طرزالعمل ها

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading heading=’لوایح و طرزالعمل ها’ tag=’h4′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’5′ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#5f8789′][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
لایحه تبدیلی از یک  نهاد تحصیلات عالی به نهاد تحصیلی دیگر به شرح زیر است.

تبدیلی‎ها
مقدمه:
این لایحه به منظور تنظیم موثر روند تبدیلی محصلان در موسسات تحصیلات عالی کشور وضع گردیده است.
فصل اول: تبدیلی‎های محصلان پوهنتون‎ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی روزانه.
ماده اول: تبدیلی جدیدالشمولان در داخل موسسه تحصیلی و هم چنان از یک موسسه تحصیلی به موسسه تحصیلی دیگر صورت گرفته نمی‎تواند.
ماده دوم: محصلانی که صنف اول را موفقانه سپری کرده‎اند تبدیلی‏شان در داخل موسسه تحصیلی صورت نمی‎گیرد.
ماده سوم: تبدیلی محصیلان که صنف اول را موفقانه سپری نموده‎اند از یک موسسه تحصیلی به موسسه تحصیلی دیگیر تحت شرایط زیر صورت می‎گیرد:
ارائه درخواست(تکمیلی فورم تبدیلی).
اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر.
موجودیت موافقه هر دو واحد تحصیلی.
تکمیل نمودن نمره معیاری کانکور رشته تحصیلی در همان سال موسسه که در آن بتدیلی صورت می‎گیرد.
داشتن حق ادامه تحصیل مطابق لایحه امتحانات.
فصل دوم: تبدیلی‏های محصلان پوهنتون‎ها موسسات تحصیلات عالی دولتی شبانه
ماده چهارم: تبدیلی محصلان از بخش شبانه به بخش روزانه صورت گرفته می‎توانند.
ماده پنجم: تبدیلی محصلان از بخش روزانه به شبانه تحت شرایط ذیل صورت می‏گیرد.
ارائه درخواست(تکمیل فورم تبدیلی).
موجودیت موافقه هردو بخش تحصیلی.
موجودیت رشته تحصیلی مورد تبدیل در بخش شبانه.
اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
داشتن حق ادامه تحصیل مطابق لایحه امتحانات.
ماده ششم: تبدیلی جدیدالشمولان در داخل موسسه تحصیلی خصوصی و هم‎چنان از یک موسسه تحصیلی به موسسه تحصیلی خصوصی دیگر صورت گرفته نمی‎تواند.
ماده هفتم: تبدیلی محصلان که صنوف اول را موفقانه سپری نموده باشد در داخل موسسه تحصیلی خصوصی صورت گرفته نمی‎تواند.
ماده هشتم: تبدیلی محصلان از موسسات تحصیلات عالی خصوصی به موسسات تحصیلات عالی دولتی مجاز نیست.
ماده دهم:تبدیلی محصیلان از موسسات تحصیلات عالی دولتی به موسسات تحصیلات عالی خصوصی تابع شرایط زیر است:
ارائه درخواستی(تکمیل فورم تبدیلی).
مودیت موافقه هردو واحد تحصیلی.
اجرای تبدیلی صرف به عین رشته، صنف و سمستر تحصیلی.
داشتن حق ادامه تحصیل مطابق لایحه امتحانات.
فصل چهارم: تبدیلی محصلان افغانی از موسسات تحصیلات عالی خارج مرز
ماده یازدهم: تبدیلی محصلان افغانی از موسسات تحصیلات عالی خارج کشور به موسسات تحصیلات عالی داخل کشور تابع شرایط ذیل است:
محصل حق ادامه تحصیل را در رشته مربوطه داشته باشد.
تبدیلی محصل به اساس عذر معقول و تایید نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور مربوطه و وزارت امور خارجه در داخل کشور باشد.
موسسه تحصیلی که محصل از آن تبدیلی می‏خواهد دارای اعتبار اکادمیک باشد.
ماده دوازدهم: محصلان که از طریق بورسیه‎های دولتی به خارج از کشور تحصیل می‎نمایند، تبدیلی‎شان مجاز نمی‎باشد.
فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده چهاردهم: تمام تبدیلی‎های شامل این لایحه صرف سال یکمرتبه از تاریخ 20 اسد الی 5 سنبله طی مراحل می‎گردد.
ماده پانزدهم: تبدیلی‎های محصلان شمال این لایحه توسط کمیسیون به ترکیب ذیل صورت می‎گیرد:

معین امور محصلان به حیث رئیس کمیسیون.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو.
معین اداری وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو.

مشاور امور بازسازی وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو.
رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو.
رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی به حیث عضو.
نوت: در تبدیلی‎های موسسات تحصیلات عالی دولتی، رئیس امور محصلان و در تبدیل‏های موسسات تحصیلات عالی خصوصی رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی به حیث منشی کمیسیون انجام وظیفه می‎نمایند.
ماده شانزدهم: اجراآت و طی مراحل تبدیلی‎های موسسات تحصیلات عالی دولتی از طریق ریاست امور محصلان و از موسسات تحصیلات عالی خصوصی از طریق ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی صورت می‎گیرد.
ماده هفدهم: تبدیلی از موسسات نیمه عالی به موسسات تحصیلات عالی مجاز نیست.
ماده هجدهم: تبدیلی از موسسات تحصیلات عالی کبل به موسسات تحصیلات عالی ولایات و از ولایات به ولایات مطابق اصول مندرج در این لایحه صورت گرفته می‎تواند.
ماده نوزدهم: تبدیلی از موسسات تحصیلات عالی به کابل مجاز نیست.
ماده بیستم: در صورت تبدیلی، محصل مکلف به تکمیل مضمون یا مضامین کمبود در جریان تحصیل می‎باشد.
ماده بیست و یکم: موارد استثنایی و خاصیکه در این لایحه پیش‎بینی نشده تابع فیصله کمیته رهبری وزارت تحصیلات عالی می‎باشد.
ماده بیست و دوم: این لایحه در پنج فصل و بیست و دو ماده ترتیب گردیده و بعد از منظوری وزیر تحصیلات عالی نافذ است، با انفاذ این لایحه، لایحه قبلی تبدیلی و سایر اسناد مغایر این لایحه ملغی شناخته می‎شود.
[/av_textblock]

[/av_one_full]