کادر علمی

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی اقتصاد

پوهنځی انجنیری

پوهنځی روانشناسی

پوهنځی شرعیات

پوهنځی زبان و ادبیات