بیوگرافی معاون اداری و مالی دانشگاه اشراق

ماستر مصطفی عباسی/ ماستر رشته اقتصاد

بیوگرافی و رزومه معاون اداری و مالی دانشگاه اشراق