دسته: اخبار و گزارش

برگزاری سمینار سی وی نویسی در دانشکده زبان و ادبیات اشراق

برگزاری سمینار سی وی نویسی بصورت عملی و کاربردی توسط دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه اشراق آموزش سی وی نویسی…

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب USFA

اشتراک مدیریت فرهنگی و مدیریت روابط عامه مؤسسه تحصیلات عالی اشراق در جلسه ماهوار فدراسیون ورزشی پوهنتون های حوزه غرب…