دانشکده اقتصاد و مدیریت

دیدگاه ( Vision ):

دانشکده اقتصاد مصمم است تا ضمن بسترسازی و ایجاد فضای علمی مناسب، با بهره گیری از کدر علمی مجرب به بهترین جایگاه در سطح محلی و ملی از طریق تدریس دست یافته و مشکلات جامعه را بصورت علمی و شیوه های جدید تحقیقی بررسی نماید.

ماموریت (Mission ):

دانشکده اقتصاد و مدیریت به عنوان یک مرکز علمی، با داشتن کدر علمی مجرب در پی تطبیق معیارهای ملی و بین المللی در عرصه تدریس و تحقیق برای جامعه میباشد.

دیدگاه و ماموریت دانشکده اقتصاد و مدیریت در جلسه شماره 166 تاریخ 1398/08/01 شورای علمی موسسه تحصیلات عالی اشراق به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.

نصاب تحصیلی 

طول دوره ليسانس رشته اقتصاد و مدیریت دیپارتمنت مدیریت تجارتی، 8 سمستر( 4 ) سال میباشد. محصلين در
دو سال اول دروس عمومی این دانشکده و در دو سال دوم دروس تخصصی رشته مدیریت تجارتی را سپری مینمایید.
طول هر سمستر 16 هفته میبا شد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درس ها تأکيد ویژهای شده است.
برای دانلود نصاب تحصیلی دانشکده اقتصاد روی لینک ذیل کلیک نمائید:

دانلود نصاب درسی دانشکده اقتصاد

پلان استراتیژیک

با توجه به پيشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغييرات پرشتاب محيطی، نياز به برنامه ریزی بر کسی پوشيده نيست. بی اعتمادی ناشی از تغييرات محيطی و کسب سود بيشتر برنامه ریزی را بـه ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. برنامه ریـزی اسـتراتژی بـا بررسـی محـيط خـارجی و داخلـی سازمان، فرصت ها و تهدیدهای محيطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و بـا در نظـر داشتن چشم انداز و ماموریت سازمان، اهداف بلندمدت برای سازمان ترسيم می کند و برای دستيابی به این اهداف از ميان گزینه های استراتژی اقدام به انتخاب استراتژی هایی میکند که با تکيه بر قوت ها و بهره گيری از فرصت ها، ضعف ها را از بين برده و از تهدیدها پرهيز کند تا در صورت اجرای صـحيح باعث موفقيت سازمان در ميدان رقابت شود.
برای دانلود پلان استراتیژیک دانشکده اقتصاد روی لینک ذیل کلیک کنید:

دانلود پلان استراتیژیک دانشکده اقتصاد