ماه: سرطان 1401

کسب رتبه بین المللی استاد شایسته قرآنی توسط دانشجوی اشراق

کسب رتبه بین المللی استاد شایسته قرآنی توسط دانشجوی اشراق؛ پرویز عمر نورزایی قاری برجسته افغانستان و استاد شایسته قرآنی، یک تن از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه…