امضای تفاهم نامه همکاری های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی

امضاء تفاهم نامه بین مؤسسه تحصیلات عالی اشراق و مؤسسه تحصیلات عالی هریواطی یک محفل در روز سه شنبه ۲۸ ثور ۱۴۰۰ با حضور جناب داکتر احمد سعید عبداللهی ریاست محترم مؤسسه تحصیلات عالی اشراق و هیأت همراه تفاهم نامه ای با هدف افزایش همکاری های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی با مؤسسه تحصیلات عالی هریوا به امضاء رسید.محفل با قرائت آیاتی از قرآن شریف آغاز شد و در ادامه رؤسای محترم هر دو مؤسسه پیرامون اهمیت و ضرورت امضای تفاهم نامه ها میان دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی بیانات ارزشمندی ارائه نمودند و بر عملیاتی شدن آن تأکید داشتند.در اخیر محفل طی یک مراسم رسمی متن تفاهم نامه به امضای طرفین رسید. ۵۱۵۱۸ نظرپسندنظراشتراک‌گذاری