نویسنده: تحریریه کمیته تحقیقات

برگزاری ورکشاپ آموزشی «مراسلات و احکام نویسی» ویژه کارمندان ادارات دولتی توسط مؤسسه تحصیلات عالی اشراق

✳️ برگزاری ورکشاپ آموزشی «مراسلات و احکام نویسی» ویژه کارمندان ادارات دولتی توسط مؤسسه تحصیلات عالی اشراق 🔸 ورکشاپ دو…