سیر علمی دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات

🔹️طی یک برنامه علمی به روز یکشنبه ۱۵ عقرب ۱۴۰۱، دانشجویان دانشکده روانشناسی بالینی از مرکز ترک اعتیاد هرات بازدید نموده، از نزدیک با فعالیت های این مرکز آشنایی حاصل…